Ερευνητικές εργασίες

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στην παροχή του συνόλου των υπηρεσιών διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας, μέτρησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων κινδύνου και της εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων της έκθεσης σε αυτούς στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις τις Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:

  • Συλλογή περιβαλλοντικών και ιστορικών δεδομένων, διερεύνηση νομοθετικού πλαισίου και βιβλιογραφική ανασκόπηση των επιπτώσεων των ΧΥΤΑ στη δημόσια υγεία
  • Διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων περιβαλλοντικών ρύπων (διοξίνες, μέταλλα, αναπνεύσιμα σωματίδια, κλπ) σε έδαφος, αέρα και ύδατα (εντός και εκτός Ο.Ε.Δ.Α.)
  • Διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης εργαζομένων (καταγραφή ιστορικού, πραγματοποίηση κλινικής εξέτασης, μέτρηση βιολογικών δεικτών κλπ)
  • Διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής (καταγραφή ιστορικού, πραγματοποίηση κλινικής εξέτασης, μέτρηση βιολογικών δεικτών κλπ)
  • Συνολική εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων υγείας στους εργαζόμενους και στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής και προτάσεις ελαχιστοποίησης της περιβαλλοντικής όχλησης, αναβάθμισης των περιβαλλοντικών συνθηκών στην Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και στη ευρύτερη περιοχή καθώς και προτάσεις για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρύτερου πληθυσμού.

Η χρονική διάρκεια των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών είναι δύο (2) χρόνια.