Πλαίσιο Υλοποίησης Εργου

Παρόλο που οι διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων υπάγονται σε αυστηρό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και όρους αδειοδότησης, οι επιδράσεις στην υγεία των εργαζόμενων αλλά και του πληθυσμού που ζει κοντά σε εγκαταστάσεις διαχείρισης έχουν απασχολήσει σε συστηματική βάση την διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Πολλά προβλήματα υγείας έχουν συσχετιστεί με εκθέσεις σε ρύπους που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων ωστόσο μέχρι σήμερα στην χώρα μας δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση. Ταυτόχρονα οι υπάρχουσες μελέτες παρουσιάζουν περιορισμούς, όπως ανεπαρκή εκτίμηση σε ατομικό επίπεδο καθώς και ανεπαρκή έλεγχο πιθανών συγχυτικών παραγόντων

Η έλλειψη τέτοιων μελετών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Δυτική Αττική όπου είναι εγκατεστημένη η Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής αλλά και άλλες βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, καθιστά απαραίτητο τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων κινδύνου μέσω κατηγοριοποίησής τους ανάλογα με την πηγή (περιβαλλοντική επιβάρυνση και από άλλες εγκαταστάσεις εκτός της Ο.Ε.Δ.Α.), την οδό ρύπανσης και τον αποδέκτη αυτής. Δηλαδή επιστημονικής έρευνας των παραγόντων που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και τη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών σε έναν πληθυσμό, τόσο των εργαζόμενων στις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων όσο και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, μέσω της εφαρμογής της στατιστικής στην ιατρική.

Η έλλειψη μιας πλήρους επιδημιολογικής έρευνας, αναδείχθηκε και από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν στο πλαίσιο αυτοψίας που πραγματοποίησε αρμόδιο κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων το Φθινόπωρο του 2013 σε πέντε έργα διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, προέβη σε ειδικές συστάσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων στην περιοχή Φυλής, κατόπιν τοξικολογικής και επιδημιολογικής έρευνας στον πληθυσμό της.

Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι το δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση (δηλαδή στην πρόσβαση σε αποτελέσματα περιβαλλοντικών επιδράσεων οχλουσών δραστηριοτήτων) έχει κατοχυρωθεί θεσμικά τόσο από την χώρα μας όσο και από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ. Είναι προφανές πως η έλλειψη επιστημονικών περιβαλλοντικών μετρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΟΕΔΑ Φυλής αλλά και η αδυναμία εκτίμησης των περιβαλλοντικών κινδύνων και της επιβάρυνσης που τυχόν αυτοί προκαλούν, καθιστούν αδύνατη την παροχή οποιαδήποτε πληροφόρησης στο ευρύ κοινό.  Ως εκ τούτου, η διεξαγωγή μιας εμπεριστατωμένης επιδημιολογικής μελέτης (στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται πλήθος δειγματοληψιών και μετρήσεων ρύπων σε έδαφος, αέρα και ύδατα εντός και εκτός Ο.Ε.Δ.Α.), αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την χώρα μας για την συμμόρφωση με το παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα από την διεξαγωγή της επιδημιολογικής έρευνας, θα αποτελέσουν την βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί μεσομακροπρόθεσμα, η ανάπτυξη ενός μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής, με στόχο την ελαχιστοποίησης της περιβαλλοντικής όχλησης, την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών και την βελτίωση της προστασίας της υγείας εργαζομένων και πληθυσμού αναφοράς.