Σκοπός και στόχοι της μελέτης

Στόχος της παρούσας επιστημονικής έρευνας είναι η ανίχνευση των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία των εργαζόμενων αλλά και του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη περισσότερο αποτελεσματικών (και προληπτικού χαρακτήρα) συστημάτων αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων αυτών, με πλήρη υιοθέτηση των αρχών ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων.

Απώτερος σκοπός είναι η προάσπιση και προαγωγή της υγείας των εργαζόμενων στην Ο.Ε.Δ.Α. και των κάτοικων της ευρύτερης περιοχής ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ειδικότερα, η συμβολή της μελέτης αφορά:

  • Στην εκτίμηση και χαρτογράφηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της ευρύτερης περιοχής της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής
  • Στην εκτίμηση της νοσηρότητας εργαζομένων και πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή της ΟΕΔΑ Φυλής
  • Στην διαμόρφωση πρότασης ελαχιστοποίησης της περιβαλλοντικής όχλησης και αναβάθμισης των περιβαλλοντικών συνθηκών, καθώς και βελτίωση της προστασίας της υγείας των εργαζομένων
  • Στην ενημέρωση των δημόσιων αρχών, εργαζομένων και τοπικού πληθυσμού
  • Στην υιοθέτηση ενός σύνθετου πλέγματος πολιτικών πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας που περιλαμβάνουν, την έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση των κίνδυνων για την υγεία που εκπορεύονται από το περιβάλλον, καθώς και προτάσεις για την εγκατάσταση περισσότερο αποτελεσματικών (και προληπτικού χαρακτήρα) συστημάτων αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων αυτών