ΟΕΔΑ

Η ολοκληρωμένη εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων λειτουργεί περίπου 50 χρόνια στην περιοχή της Φυλής. Σε αυτή περιλαμβάνονται:

  • Αποκατεστημένος Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ),
  • Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ),
  • Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης &Κομποστοποίησης Απορριμμάτων (ΕΜΑ),
  • Αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ),
  • Μονάδες επεξεργασίας Στραγγισμάτων
  • Μονάδα παραγωγής ενέργειας Βιοαερίου.

Στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Δ.Α. εισέρχεται το σύνολο των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων της Αττικής καθώς και τα Επικίνδυνα Απόβλητα των Υγειονομικών Μονάδων, τα οποία διαχειρίζονται με σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ο κίνδυνος περιβαλλοντικού ατυχήματος, ενδεχόμενη ρύπανση/μόλυνση του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Οι διαδικασίες διαχείρισης περιλαμβάνουν τη μεταφορά, την ταφή, την μηχανική διαλογή, κομποστοποίηση και αποτέφρωση των αποβλήτων. Επιπλέον στην Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής πραγματοποιούνται διεργασίες επεξεργασίας στραγγισμάτων που παράγονται στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ και στους ΧΥΤΑ καθώς και παραγωγή ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο.